Regulamin wypożyczalni JS9

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW

POSTANOWNIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowo warunki umów najmu pojazdów bez kierowcy zawieranych przez Usługi Transportowe Urszula Sawicka, ul. gen. Władysława Andersa 69 lok. 1, 15-001 Białystok, NIP: 9661909054.

2.Regulamin stosuje się do wszystkich Umów Najmu chyba, że Umowa stanowi inaczej.

3.Niniejszy Regulamin, Protokół Zdawczo-odbiorczy pojazdu oraz Cennik stanowią integralną część Umowy Najmu.

4.W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu strony związane są Umową.

5.Strony:

 

a.wynajmujący Usługi Transportowe Urszula Sawicka, ul. gen. Władysława Andersa 69 lok. 1, 15-001 Białystok, NIP: 9661909054.;

b.najemca (klient): osoba fizyczna lub osoba prawna;

 

6.Najemcą pojazdu oraz Osobą upoważnioną do kierowania może być:

 

a.osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, stałe miejsce zamieszkania, posiadająca prawo jazdy honorowane na terytorium RP i spełniająca poniższe warunki: ukończony 20 rok życia i posiadanie prawa jazdy przez okres minimum 12 miesięcy poprzedzający datę zawarcia umowy najmu;

b.osoba fizyczna, nieposiadająca obywatelstwa polskiego, posiadająca ważny paszport, posiadająca prawo jazdy honorowane na terytorium RP i spełniająca przynajmniej jeden z poniższych warunków: ukończony 20 rok życia i posiadanie prawa jazdy przez minimum 12 miesięcy poprzedzający datę zawarcia umowy najmu;

c.osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 6a lub 6b.

 

7.Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub Osobę upoważnioną do kierowania pojazdem wymogów wskazanych w punkcie poprzedzającym Wynajmujący jest uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu i dochodzenia z tego tytułu wszelkich roszczeń odszkodowanych.

8.Wynajęty pojazd nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do użytkowania.

9.Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty pojazd do czasu sprowadzenia go przez Wynajmującego podczas zwrotu pojazdu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

OBOWIĄZKI NAJEMCY I ZASADY UŻYTKOWANIA POJAZDU

 

10.W czasie użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest do:

 a.posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane);

c.zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączenie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków);

d.wykonywania obsługi codziennej pojazdu (sprawdzenie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stan ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych);

e.ponoszenia w okresie obowiązywania umowy kosztów zakupu płynu do spryskiwaczy szyb oraz wymiany żarówek;

f.stosowania w pojeździe rodzaju paliwa zgodnie ze specyfiką silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu;

g.ponoszenia w okresie obowiązywania umowy kosztów zakupu paliwa. Stan zbiornika paliwa jest zanotowany w protokole zdawczo-odbiorczym przy wydawaniu auta. Ewentualne wątpliwości co do stanu paliwa Najemca powinien zgłosić do 5 km od rozpoczęcia jazdy, w przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane. Przy zwrocie najemca powinien zatankować pojazd do tego samego poziomu przy ktorym był odbierany, w przeciwnym razie Najemca zapłaci opłatę zgodnie z cennikiem;

h.utrzymania pojazdu w czystości oraz wydania go po zakończeniu umowy w stanie czystym.

 

11.Przemieszczanie wynajętego pojazdu poza granicę RP:

 

a.jest bezwzględnie zakazane w odniesieniu do następujących terytoriów: Albanii, Białorusi, Kosowa, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Serbii, Turcji, Ukrainy. Ubezpieczenia podstawowe oraz rozszerzone nie obowiązują w tych krajach. Wszelkie koszty związane z awarią lub uszkodzeniem pojazdu na terytorium tych krajów ponosi w całości Najemca. Najemca poniesie również koszt transportu pojazdu do siedziby Wynajmującego w Polsce;

b.do niewymienionych wyżej krajów członkowskich Unii Europejskiej – wymaga uzyskania zgody Wynajmującego udzielonej na pisemny wniosek Najemcy. Najemca zobowiązany jest podać Wynajmującemu informacje ze wskazaniem miejsca (poprzez wyszczególnienie krajów) i terminu pobytu najpóźniej na 24 godziny przed planowanym wyjazdem, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: info@js9.pl.

12.W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad określonych w pkt. 11 lit. a. i b. Regulaminu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie wskazanej w Cenniku, a w razie zajścia konieczności napraw czy transportu pojazdu poza granicami RP Najemcę będą obciążać ponadto wszelkie poniesione przez Wynajmującego z tego tytułu koszty.

13.Najemcy zabrania się narażania pojazdu na wszelkie uszkodzenia i jego eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem, w szczególności:

 

a.przekraczania dopuszczalnej ładowności;

b.palenia tytoniu w pojeździe;

c.dokonywania w wynajętym pojeździe przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego własnościami i przeznaczeniem;

d.używania pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach i torach wyścigowych;

e.używania pojazdu do nauki jazdy

f.przewożenia substancji i rzeczy, które z powodu swojego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić Wynajmującego n stratę czasu i koszty zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty;

i.oklejania pojazdu materiałami reklamowymi lub informacyjnymi;

j.używania pojazdu przy ekstremalnych parametrach technicznych, w sposób powodujący przyśpieszone zużywania się lub uszkodzenie mechanizmów przeniesienia napędu, opon i układu hamulcowego.

 

14.W przypadku naruszenia postanowień pkt. 13 lit. a. – j. Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku. W przypadku wprowadzenia w wynajętym pojeździe zmian, o których mowa w pkt. 13 lit. c. Wynajmujący może obciążyć Najemcę kosztami przywrócenia stanu poprzedniego pojazdu oraz domagania się zapłaty odszkodowania za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami, utratę gwarancji, jak również odszkodowania za stratę spowodowaną przestojem pojazdu.

15.Wynajmujący i inne osoby przez niego uprawnione w przypadku podejrzenie niewłaściwego używania pojazdu, ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy.

 

OPŁATY

 

16.Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Za opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godziny ponad wynikający z umowy na czas Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą 50 zł brutto. Za opóźnienie w zwrocie samochodu od 1 godziny do 2 godzin ponad wynikający z umowy na czas Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą 100 zł brutto. Za opóźnienie w zwrocie samochodu powyżej 2 godzin ponad wynikający z umowy na czas Najemca zostanie obciążony opłatą za dodatkową dobę najmu auta.

17.Opłata za najem pobierana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Opłata za najem następuje gotówką lub za pośrednictwem płatności internetowych Przelewy24, chyba, że Wynajmujący wyrazi zgodę na płatność w innej formie;

18.Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.

19.Kaucja zabezpieczająca umowę wynajmu płatna jest gotówką lub za pośrednictwem płatności internetowych Przelewy24 przy przekazaniu samochodu Najemcy.

20.Kaucja zabezpieczająca zwracana jest w terminie 14 dni od daty zwrotu pojazdu.

21.W przypadku konieczności potrącenia z kaucji opłat i kar umownych wynikających z niniejszego Regulaminu, kaucja pozostaje do dyspozycji Wynajmującego do dnia ostatecznego wyliczenia tych należności i od tego dnia biegnie termin 30 dni na zwrot kaucji albo jej różnicy.

22.Opłata za wynajem, inne opłaty i kary umowne wynikające z Regulaminu nie są zwracane w przypadku wcześniejszego zwrotu pojazdu.

 

ZWROT LUB WYMIANA POJAZDU

 

23.Najemca jest zobowiązany, po zakończeniu obowiązania umowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca, w określonym przez nich terminie.

24.Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu pojazdu musi być zgłoszony, co najmniej na 24 godziny przed upływem terminu drogą poczty elektronicznej (info@js9.pl). Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak iż w ciągu 12 godzin, do poinformowania Najemcy o swojej decyzji w przedmiocie przedłużenia umowy przez przesłanie informacji drogą poczty elektronicznej.

25.Niezwrócenie pojazdu w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia umowy najmu w warunkach braku zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu lub sprzeciwu Wynajmującego na przedłużenie umowy, traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu, o czym Wynajmujący powiadomi organy ścigania, oraz będzie podstawą Wynajmującego do:

 

a.obciążenia Najemcy karą umowną przewidzianą w Cenniku;

b.obciążenia Najemcy wszelkimi stratami i ujemnymi skutkami, jakie wynikną dla Wynajmującego z tytułu takiego naruszenia Regulaminu;

c.naliczenia odpłatności za okres samowolnego korzystania z pojazdu wg Cennika.

 

26.W wypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku za każdą dobę opóźnienia w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu, Wynajmujący upoważniony jest do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności mających na celu odzyskanie posiadania pojazdu oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami tychże czynności.

27.Najemca zobowiązany jest do zwrócenia pojazdu z taką ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze pojazdu. Za ewentualne braki paliwa stwierdzone przez Wynajmującego, Najemca uiszcza opłatę według Cennika.

28.Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę pojazdu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy wszelkimi z tego wynikłymi kosztami, a w szczególności:

 

a.braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie pojazdu na zewnątrz lub wewnątrz;

b.szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją pojazdu lub zaniedbaniem Najemcy, a niewynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii);

c.szkód rzeczywistych, niezgłoszonych z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska – mimo dołożenia należytej staranności – odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wpłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę;

d.likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu;

e.odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, Osobę upoważnioną do prowadzenia pojazdu czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z przeznaczeniem pojazdu.

 

29.Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia, jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia pojazdu oraz utratę dokumentów.

30.W przypadku utraty przez Najemcę dowodu rejestracyjnego, polisy lub kluczyków do samochodu lub wyposażenia dodatkowego, Najemca zostanie obciążony opłatami według Cennika.

 

SERWIS, PRZEGLĄDY, NAPRAWY

 

31.Najemca zobowiązuje się udostępnić Wynajmującemu pojazdu w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon, przy wskazaniach licznika kilometrów podanych w protokole przekazania pojazdu (tolerancja +/- 250 km), w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie udostępnienia pojazdu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz jest zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu wszelkich strat, jakie ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy.

32.Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego bez pisemnej zgody Wynajmującego. W razie awarii pojazdu, kolizji lub wypadku drogowego. Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić telefonicznie o tym fakcie Wynajmującego w ciągu 12 godzin oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli stan pojazdu może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia pojazdu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić pojazd we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.

33.Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowanie rachunkami.

 

USZKODZENIE, WYPADEK, KRADZIEŻ POJAZDU

 

34.W razie kradzieży pojazdu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku, obowiązkiem Najemcy jest natychmiastowe telefoniczne powiadomienie Wynajmującego w ciągu 24 godzin oraz policji. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest dostarczyć pisemny opis zdarzenia, prawo jazdy i dokument tożsamości Wynajmującemu oraz do wskazanego przez Wynajmującego zakładu ubezpieczeń w terminie 3 dni od zdarzenia. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu.

35.Najemca otrzymuje pojazd z ubezpieczeniem podstawowym.

36.W przypadku, gdy szkoda nie nastąpiła z winy Najemcy (nie dotyczy szkód parkingowych, kradzieży), celem uniknięcia odpowiedzialności własnej Najemcy (udziału własnego), Najemca zobowiązany jest dostarczyć pisemne i szczegółowe oświadczenie sprawcy zdarzenia przyznającego się do winy.

 

OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

 

37.O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii pojazdu, uszkodzenia, kolizji, wypadku, chyba, że szkoda wyrządzona została z winy Wynajmującego.

38.W wypadku unieruchomienia wynajmowanego pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny w okolicznościach, za które odpowiedzialności nie ponosi Najemca, Wynajmujący w miarę możliwości zapewni Najemcy pojazd zastępczy. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego pojazdu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które z w/w zdarzeń następuje później). Za okres oczekiwania na pojazd zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem pojazdu. Pojazd zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi pojazdu wynajętego.

39.W wypadku, jeżeli pojazd zastępczy posiada niższy standard, wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu. Udostępnienie pojazdu zastępczego nie nastąpi w razie:

 

a.utraty dowodu rejestracyjnego , polisy ubezpieczeniowej lub kluczyków do pojazdu wynajętego;

b.rozliczenia powstałej szkody w ciężar polisy AC;

c.unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium RP.

 

UBEZPIECZENIE POJAZDU

 

40.Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „opłacie w związku ze zdarzeniem” należy przez to rozumieć opłatę, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego w okolicznościach wskazanych w pkt. 42 poniżej, niezależnie od odpowiedzialności Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego od Wynajmującego. Niezależnie od wyżej wskazanej opłaty, Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

41.Pojazd posiada pełny zakres ubezpieczenia OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kar umownych oraz opłat w związku ze zdarzeniem) Najemcę od odpowiedzialności w przypadku kolizji, wypadku i kradzieży z wyjątkiem:

 

a.umyślnego uszkodzenia pojazdu;

b.uszkodzenia pojazdu podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy;

c.uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego naruszenia przepisów ruchu drogowego;

d.uszkodzenia pojazdu a następnie zbiegnięcia Najemcy lub osoby upoważnionej do kierowania pojazdem z miejsca kolizji lub wypadku;

e.szkody powstałej, gdy osobą kierującą pojazdem nie była Osoba upoważniona do kierowania pojazdem;

f.szkody całkowitej, rozliczanej w ciężar polisy Auto Casco oraz kradzieży pojazdu (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem zgodnie z Cennikiem);

g.wszystkich szkód częściowych objętych polisą AC (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem zgodnie z Cennikiem);

h.wszystkich szkód częściowych nieobjętych polisą AC (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem zgodnie z Cennikiem);

i.kradzieży pojazdu, w wyniku, której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny skradzionego pojazdu – całkowity koszt ponosi Najemca;

j.kradzieży pojazdu, pozostawionego na parkingu niestrzeżonym lub w którym nie zostały uruchomione wszystkie zmontowane w nim urządzenia antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi Najemca;

k.odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową;

l.innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.

 

42.W wyżej wskazanych przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia pojazdu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień.

43.Pojazdy nie posiadają ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielonej Karty) w razie przemieszczania wynajętego pojazdu przez granicę Polski do krajów, w których niniejsze ubezpieczenie jest obowiązkowe wraz ze swoją odpowiedzialnością materialną w wysokości pełnych kosztów poniesionych przez Wynajmującego w razie niewywiązania się z tego obowiązku.

44.Pojazdy posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe.

 

 

 

CENNIK OPŁAT I KAR UMOWNYCH

 

 

47.

Zwrot brudnego samochodu

100 PLN

48.

Zwrot samochodu z niepełnym bakiem – koszt paliwa

200 %

49.

Zwrot samochodu z niepełnym bakiem – minimalny koszt uzupełnienia paliwa

150 PLN

50.

Palenie tytoniu w samochodzie

5 000 PLN

51.

Używanie pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach

10 000 PLN

52.

Transport pojazdu niesprawnego lub uszkodzonego w okolicznościach obciążających Najemcę za każdy km liczone w jedną stronę

10 PLN

53.

Anulowanie rezerwacji do 14 dni przed datą wynajmu

10 %

54.

Anulowanie rezerwacji 14 dni przed datą wynajmu

100 %

55.

Brak pilota do samochodu

5 000 PLN

56.

Brak dokumentów samochodu

5 000 PLN

57.

Brak gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, apteczki, kamizelki odblaskowej

150 PLN / szt.

58.

Każdy dzień postoju, spowodowany okolicznościami narażającymi Najemcę

1 500 PLN

59.

Przewożenie zwierząt w samochodzie

5 000 PLN

60.

Zwrot samochodu z nietrwałymi plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku

500 PLN

61.

Zwrot samochodu z wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachem

500 PLN

 

REKLAMACJE I GWARANCJE

 

62. Reklamacje dotyczące świadczenia Usług przez JS9 Car Service, w tym zawarcia i wykonania umowy należy składać pisemnie pod rygorem nieważności.

63. Reklamacje mogą być składane z tytułu:

  • niedotrzymania z winy Usługodawcaokreślonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
  • niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia

64. Klient musi też zadbać o dowody potwierdzające zasadność reklamacji.

65. Reklamację można wnieść w terminie 14dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

66. Niezłożenie przez konsumenta reklamacji do wynajmującego może utrudnić, a w niektórych przypadkach uniemożliwić dochodzenie jego roszczeń.

67. W związku z tym, że przepisy nie określają terminu do udzielenia odpowiedzi na reklamację przyjmuje się, że przedsiębiorca powinien udzielić konsumentowi odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. W sytuacji, gdy wynajmujący nie uwzględnia złożonej reklamacji, konsumentowi przysługuje wyłącznie prawo dochodzenia roszczeń przed sądem cywilnym.

68. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.